Philosophy of drama as a philosophical research tradition

Main Article Content

Tadeusz Sierotowicz

Abstract

This paper presents an attempt to describe Józef Tischner’s philosophy of drama from the point of view of Larry Laudan’s philosophy of science. That is achieved with the help of the concept of Philosophical Research Traditions developed in the paper. A~certain conceptual problem of Tischner’s philosophy, and some future research topics are also presented.

Article Details

How to Cite
Sierotowicz, T. (2018). Philosophy of drama as a philosophical research tradition. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (64), 59–92. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/407
Section
Articles

References

Babich, B.E., 1994. Nietzsche’s Philosophy of Science. New York: State University of New York.

Elgin, C.Z., 2017. True Enough. Cambridge (MA)–London: The MIT Press.

Feyerabend, P., 1996. Przeciw metodzie. Wrocław: Siedmioróg.

Gadacz, T., 2009. Józef Tischner. Historia filozofii XX wieku. Nurty, tom 2. Kraków: Wyd. ZNAK, ss. 620–638.

Galileo, G., 2006. Listy kopernikańskie. Tarnów: Biblos.

Glazebrook, T., 2000. Heidegger’s Philosophy of Science. New York: Fordham University Press.

Glinkowski, W.P., 2005. Imię filozofii. Przyczynek do filozofii dialogu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Grobler, A., 1993. Prawda i racjonalność naukowa. Kraków: Inter Esse.

Hardy, L., 2013. Nature’s Suit. Husserl’s Phenomenological Philosophy of Physical Science. Athens (Ohio): Ohio University Press.

Heidegger, M., 1997. Czas światoobrazu. Drogi lasu. Warszawa: Fundacja ALETHEIA, ss. 67–95.

Heller, M., 2009. Nieliniowy model ewolucji nauki. Filozofia nauki, Kraków: Petrus, ss. 84–92.

Heller, M., 2016. Filozofia nauki. Kraków: Copernicus Center Press.

Ingarden, R., 1988. O dziele literackim. Warszawa: PWN.

Kot, D., 2016. Myślenie dramatyczne. Kraków: Copernicus Center Press.

Kuhn, T., 1970. The Structure of Scientific Revolution. Chicago–London: The University of Chicago Press.

Lakatos, I., 1980. History of Science and its Rational Reconstruction. W: Worral, J. i Currie, G. red. The Methodology of Scientific Research Programmes. Philosophical Papers. Cambridge: Cambridge University Press.

Laudan, L., 1978. Progress and its Problems: Towards a Theory of Scientific Growth. Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press.

McMullin, E., 1979. Review: Laudan’s «Progress and Its Problems». Philosophy of Science, 46(4), ss. 623–644.

Polak, P., 2008. Nieprzewidywalność rozwoju nauki a badania naukometryczne. Logos i Ethos, 1(24), ss. 73–82.

Reale, G., 1987. Per una nuova interpretazione di Platone: rilettura della metafisica dei grandi dialoghi alla luce delle Dottrine non scritte. Milano: Vita e pensiero.

Rescher, N., 1978. Philosophical Disagreement: An Essay Towards Orientational Pluralism in Metaphilosophy. The Review of Metaphysics, 32(2), ss. 217–251.

Rescher, N., 1985. The Strife of Systems. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Rescher, N., 1993. La lotta dei sistemi. Genova: Marietti.

Sady,W., 2013. Spór o racjonalność´ naukowa˛. Od Poincarégo do Laudana. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Sierotowicz, T., 1997. Nauka a wiara – przestrzeń dialogu. Tarnów: Biblos.

Sierotowicz, T., 2008. Od metodycznej polemiki do polemiki metodologicznej. Impresje z lektury „Wagi probierczej” Galileusza wraz z antologia˛ [Online]. Tarnów: Biblos. Dostępne na: <https://isr.academia.edu/TadeuszSierotowicz/Books)>.

Sierotowicz, T., 2015. Uwagi o rozumieniu wszechmocy Boga u Galileusza. W stronę fenomenologii człowieka sceny. Filo-Sofija [Online], 30(2015), ss. 95–110. Dostępne na: <http://filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/issue/view/35>.

Steiner, G., 1993. W zamku Sinobrodego. Gdańsk: Atext.

Steiner, G., 1997. Rzeczywiste obecności. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria.

Stuart, M.T. i in., 2018. The Routledge Companion to Thought Experiments. London–New York: Routledge.

Tambolo, L., 2009. Meta e Metodo. Il dibattito metametodologico a partire dall’opera di Larry Laudan. Milano: FrancoAngeli Edizioni.

Tischner, J., 1990. Filozofia dramatu. Paris: Edition du Dialogue.

Tischner, J., 2000. Wokół spraw wiary i rozumu. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, (26), ss. 6–20.

Tischner, J., 2001. Spór o istnienie człowieka. Kraków: ZNAK.

Tischner, J., 2008. Historia filozofii po góralsku. Kraków: ZNAK.

Tischner, J., 2011a. Labirynty racjonalizmu. Myślenie według wartości. Kraków: ZNAK, ss. 475–483.

Tischner, J., 2011b. Myślenie religijne. Myślenie według wartości. Kraków: ZNAK, ss. 370–393.

Tischner, J., 2011c. Myślenie według wartości. Myślenie według wartości. Kraków: ZNAK, ss. 527–545.

Tischner, J., 2011d. Myślenie z wnętrza metafory. Myślenie według wartości. Kraków: ZNAK, ss. 510–526.

Tischner, J., 2017. Inny. Kraków: ZNAK.

Życiński, J., 2015. Elementy filozofii nauki. Kraków: Copernicus Center Press.