Popper and the theory of scientific progress

Main Article Content

Stanisław Hanuszewicz

Abstract

We analyse the position of David C. Stove who accuses Popper, Kuhn, Feyerabend and Lakatos of being irrationalists. We concentrate on the subject whether this accusation is correct as far as Popper is concerned. In Stove's opinion, putting some words - like 'knowledge', 'discovery' or 'solution of a problem' - into quotation marks is irrational because our knowledge constantly grows, and we know more and more. Stove's position should be qualified as a foundationalism. He refuses Popper's fallibilism and, for this reason, cannot accept the view that all our knowledge is tentative and hypothetical. From the critical rationalism point of view, although our knowledge progresses, we are not justified in believing that we possess safe foundations for our knowledge, just because there are no such foundations. This position justifies our putting some success-words into quotation marks. If we accept fallibilism, formulated within framework of critical rationalism, there are good reasons for the neutralization procedure.

Article Details

How to Cite
Hanuszewicz, S. (2011). Popper and the theory of scientific progress. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (48), 95–110. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/141
Section
Articles

References

Dąmbska, I. [1935] Zarys historji filozofji greckiej, seria: Biblioteka Filomaty, nr 14, Lwow; przedruk z niewielkimi zmianami pt. Zarys historii filozofii greckiej, Lublin: Daimonion, 1993.

Feyerabend, P. K. [1975] Against Method. Outline of an Anarchist Theory of Knowledge, London: New Left Books; Przeciw metodzie, tł. S. Wiertlewski, Wrocław: Siedmiorog, 1996.

Fleck, L. [1935] Enstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einf¨uhrung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv, Basel (Szwajcaria): B. Schwabe & Co. Verlagsbuchnandlung; polskie tł. z j.niem. w: tenże [1986].

Fleck, L. [1935a] „O obserwacji naukowej i postrzeganiu w ogole”, Przegląd Filozoficzny R. 38, z. 1–22, s. 58–76.

Fleck, L. [1936] „Zagadnienia teorji poznawania”, Przegląd Filozoficzny R. 39, z. 1, s. 3–37.

Fleck, L. [1939] „Odpowiedzi na uwagi Tadeusza Bilikiewicza”, Przegląd Współczesny nr 8–9, s. 168–174; przedruk w: tenże [1986] s. 198–202.

Fleck, L. [1979] Genesis and Development of a Scientific Fact, T.J. Trenn & R.K. Merton eds., tr. by F. Bradley & T.J. Trenn, Chicago and London: The University of Chicago Press; wersja oryginalna w: tenże [1935].

Fleck, L. [1986] Powstanie i rozwoj faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, tł. z j. niem. M. Tuszkiewicz, Lublin: Wydaw. Lubelskie.

Grobler, A. [1993] Prawda i racjonalność naukowa, Krakow: Wydaw. Inter Esse.

Harris, J. H. [1974] „Popper’s Definitions of ≪Verisimilitude≫”, The British Journal for the Philosophy of Science vol. 25, p. 160–166.

Jodkowski, K. [1987] „David C. Stove: ≪Popper and After. Four Modern Irrationalists≫”, Zagadnienia Naukoznawstwa t. 23, z. 1/89, s. 119–127.

Jodkowski, K. [1991] „Zdemaskowanie bandy czterech (irracjonalistow)”, w: K. Jodkowski (red.), Na czym polega racjonalność nauki?, seria: Realizm. Racjonalność. Relatywizm, t. 7, Lublin: Wydaw. UMCS, s. 109–131.

Kuhn, T. S. [1962] The Structure of Scientific Revolutions, Chicago and London: The University of Chicago Press; Struktura rewolucji naukowych tł. H. Ostromęcka, Warszawa: PWN 1968.

Kuhn, T. S. [1979] „Foreword”, w: Fleck [1979] p. VII–XI.

Miller, D. [1974] „Popper’s Qualitative Theory of Verisimilitude”, The British Journal for the Philosophy of Science vol. 25, p. 166–177.

Miller, D. [1984] „Notes on Popper as Follower of Whewell and Peirce”, w: tenże Is Science Progressive?, Synthese Library vol. 177, Dordrecht — Holland: D. Reidel Publishing Co, p. 18–60; 1st ed. Ajatus 37, 1978, p. 272–327.

Popper, K. R. [1977] Logika odkrycia naukowego, tł. z j. ang. U. Niklas, Warszawa: PWN.

Popper, K. R. [1983] „Trzy warunki rozwoju wiedzy”, w: Filozofia wspołczesna, seria: Myśli i Ludzie, tł. H. Mortimer, Warszawa: Wiedza Powszechna, t. 2, s. 143–157; inne wyd. w: tenże Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, seria: Biblioteka Wspołczesnych Filozofow, red. Z. Kuderowicz, tł. S. Amsterdamski, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 1999, s. 405–419.

Popper, K. R. [1992] Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, tł. A. Chmielewski, seria: Biblioteka Wspołczesnych Filozofow, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.

Sekstus Empiryk (Sextus Empiricus) [1998] Zarysy pirrońskie, tł. i wstęp A. Krokiewicz, Warszawa: Wydaw. AKME 1998; 1. wyd. pt. Zarysow Pirronskich księga pierwsza, druga i trzecia Krakow: PAU 1931.

Stove, D. C. [1982] Popper and After. Four Modern Irrationalists Oxford — New York — Toronto — Sydney —Paris — Frankfurt: Pergamon Press.

Tich´y, P. [1974] „On Popper’s Definitions of Verisimilitude”, The British Journal for the Philosophy of Science, vol. 25, p. 155–160.

Watkins, J.W. N. [1989] Nauka a sceptycyzm, tł. E. i A. Chmieleccy, Warszawa: PWN.

Watkins, J.W. N. [1985] „On Stove’s Book, by a Fifth ≪Irrationalist≫”, Australasian Journal of Philosophy vol. 63, p. 259–264; „Piąty ≪irracjonalista≫ o książce Stove’a”, tł. J. Wożniak, w: K. Jodkowski (red.), Na czym polega racjonalność nauki?, seria: Realizm. Racjonalność. Relatywizm, t. 7, Lublin: Wydaw. UMCS 1991 s. 151–164.

Woleński, J. [1996] „Nauka i prawda”, Znak z. 9 (496), s. 44–48.