(1)
Polak, P. Zygmunt Spira’s Remarks on Popper’s Methodology. ZFN 2006, 66-91.